پسته را دریابیم!

پسته‌ها خندانند

شاد و مسرور تورم‌هایند

نه که خود چاق شوند

بلکه از دولت یارانه ما

سهم‌شان گشته فزون

من به بازار شدم

لحظه‌ای هفته پیش

رقمش بود چل و شیش

اندکی تا دو سه روز

بعد از این جریانات

ناگه از شصت فزون

قیمتش کرده صعود

رقمش تا عرش است

بر سر سفره عید

بعد از این‌ها گویا

خبری از رخ خندان تو

حاشا که بماند برجا

چهره‌ها گریانند

من چقدر خوشحالم

پسته‌ها خندانند!!!

/ 3 نظر / 13 بازدید
ناصح

شاید آن پسته دگر خندان نیست و دهانش باز است تا که فریاد کند بگشایید تنم چون که از قیمت خود سخت افسرده شدم.

افشین

یک لایک برای شما و یک لایک برای ناصح که زیبا نوشت [گل]

احسان آریا

بسیـار زیبـا و دردنـاک ... به واقـع سـال هاسـت که پستـه نـازنین را میـل نـکرده ام ... اُمیـد سـت روزی این پستـه نـازنین را ملـاقـت کُنم و ... ممنون بـرایِ این تکه شعـر زیبـا // مـوفق بـاشیـد [گل]