نگرش سیستمی

همیشه در کلاسهای درس، بکارگرفتن اشعار و ضرب المثل‌هایی که مرتبط با موضوع باشد، جذابیت زیادی به مباحث می‌بخشد.

به اعتقاد من دو بیت Bold شده‌ی این شعر زیبای سعدی، با زبانی بسیار ساده تبیین کننده مباحث نگرش سیستماتیک است.

ما گدایان خیل سلطانیم
شهربند هوای جانانیم
بنده را نام خویشتن نبود
هر چه ما را لقب دهند آنیم
گر برانند و گر ببخشایند
ره به جای دگر نمی‌دانیم
چون دلارام می‌زند شمشیر
سر ببازیم و رخ نگردانیم
دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند و ما سر افشانیم
مر خداوند عقل و دانش را
عیب ما گو مکن که نادانیم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشاکنان بُستانیم
تو به سیمای شخص می‌نگری
ما در آثار صُنع حیرانیم
هر چه گفتیم جز حکایت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم
سعدیا بی وجود صحبت یار
همه عالم به هیچ نستانیم
ترک جان عزیز بتوان گفت
ترک یار عزیز نتوانیم

/ 0 نظر / 23 بازدید