روش تحقیق

در مدت دو روز دوره روش تحقیق و ماخذ شناسی را برای کارشناسان درگیر در فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی یکی از سازمان‌های خصوصی کشور برگزار نمودم. در این دوره با ترکیبی از فعالیت‌های ارائه مباحث تئوریک، پرسش و پاسخ و همچنین تعریف کار پایانی که در واقع ارائه پروپزال یکی از تحقیقات مورد نیاز سازمان بود، بازخوردهای مناسبی در خصوص چالش‌های سازمان و طرح‌های تحقیقی در راستای بهبود و رفع آن چالش‌ها دریافت شد.

عمده مباحث مطرح شده ارائه شده بودند از:

 • آشنایی با تعاریف تحقیق
 • مسئله‌یابی و شناسایی مشکل‌
 • کالبد شکافی مسائل و آشنایی با روش‌های موجود
 • انتخاب عنوان تحقیق و نحوه جمع‌آوری اطلاعات
 • اهداف و فرضیات تحقیق
 • انواع مطالعه و روش‌های بررسی متغیرها
 • انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری
 • انواع نمونه‌گیری
 • روش‌های جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • روایی و اعتبار ابزار سنجش
 • آشنایی با آزمون‌های آماری
 • نحوه تدوین گزارش تحقیق
/ 0 نظر / 29 بازدید